Lejebetingelser

1) Udstyr lejet hos Dansk Lydproduktion må kun anvendes af lejer eller hans repræsentant.
2) Lejet udstyr medbragt til udlandet kræver godkendelse af udlejer.
3) Lejen fastsættes ud fra de af udlejer fastsatte priser. Lejeperioden defineres som den periode,
hvor det udlejede udstyr er til rådighed for lejer ifølge lejeaftalen. Første lejedag starter den dag, hvor udstyret forlader udlejers adresse. Tilbageleveringsdagen defineres som en lejedag, hvis det lejede tilbageleveres efter kl. 12.
4) Udlejer er berettiget til uden varsel at afhente det lejede, såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, eller lejer misligholder kontrakten groft, fx ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt, samt fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.
5) Lejer er i lejeperioden ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade eller bortkomst af det lejede, inkl. hændelige tilfælde, og er forpligtet til at forsikre det lejede herimod. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer. Ændringer eller reparationer af det lejede kræver særlig tilladelse fra udlejer. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede, inkl. høreskader.
Lejer skal forsikre udstyret igennem Udlejers all-risk maskinkasko. 5% af lejeprisen pålægges fakturaen til dækning af dette. Selvrisiko for lejer er kr. 20.000
6) Udlejer eller ved repræsentant er berettiget til enhver tid at besigtige effekterne
7) Det lejede udstyr skal afhentes af lejer på udlejers lager eller transporteres til lejers opgivne adresse efter aftale med udlejer. Såfremt lejer ønsker selv at afhente det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde, som udlejer forbeholder sig ret til at godkende.
Lejeprisen inkluderer ikke pålæsning/aflæsning af udstyr i lejers køretøj.
8) Forhåndsreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Udlejer kan til enhver tid erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktion.
9) Afbestilling af reserveret udstyr skal normalt foretages min. 3 dage før første lejedag. Ved senere afbestilling end 3 hverdage før første lejedag, debiteres 50 % af lejebeløbet.
10) Fornyelse og forlængelse af lejeperiode kræver normalt at ny lejeperiode aftales skriftligt.
11) Tilbagelevering af det lejede udstyr før den aftalte lejeperiode udløber, berettiger ikke uden særlig aftale herom, til nedsættelse af lejen.
12) Udlejer er berettiget til at kræve den totale leje eller den del heraf erlagt ved lejeperiodens start. Evt. ikke erlagt leje samt andre omkostninger, forfalder med mindre anden skriftlig aftale foreligger, straks til betaling ved lejeperiodens ophør.
13) Lejer er forpligtet til at give udlejer skriftlig underretning om enhver bopælsforandring, hvorfor enhver meddelelse der af udlejer sendes til den senest oplyste adresse, anses for modtaget, selvom det ikke måtte komme lejer i hænde.
14) Meningsforskelle og øvrige problemer opstået vedr. nævnte lejemål, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.